Digitale Fotografie / Digital Photography

Hennie Cronjé en Josef Steyn

 

    

Waarna kan jy uitsien?

279 bladsye gepak met inligting

± 500 foto’s en figure.

‘n Leeftyd se kennis en ervaring.

 Inhoud

‘n Volledige bespreking van die onderliggende beginsels van fotografie:  lig, fokus, lensopening, sluiterspoed, witbalans, ISO, sluiterspoed, ligskuif, velddiepte en hoe om dit kreatief te gebruik. 

‘n Omvattende bespreking van fotografiese ontwerp en komposisie met klem op visuele ontwerp. 

‘n Bespreking van ‘n verskeidenheid fotografie genres soos  makro-, blom-, landskap-, portret- en wildfotografie.  

Klem word ook gelê op die innoverende gebruik van die kamera om fotografiese kunswerke te lewer.

‘n Inleiding tot gevorderde tegnieke wat in landskapfotografie gebruik word. 

Instruksies oor die gebruik van enkele gespesialiseerde redigeringstegnieke om jou foto’s te laat uitstaan word verskaf.

 

Kliek hier vir brokkies uit die boek.

 Wie kan baat vind?

Fotograwe wat pas hul eerste kamera gekoop het en hul eerste foto’s geneem het en graag meer te wete wil kom oor die basiese beginsels van fotografie.  

Fotograwe wat reeds ‘n entjie op die fotografiepad gevorder het en die basiese beginsels onder die knie het maar inligting benodig oor komposisie en ontwerp. 

Fotograwe wat reeds oor ‘n redelike mate van ervaring beskik en wat graag die grense van komposisie en ontwerp wil toets en hoe om sommige van digitale fotografie se meer gevorderde tegnieke te benut.

 Dit alles teen slegs R295.00

Om jou kopié te ontvang, gebruik een van die volgende opsies:

1. IN SUID-AFRIKA

 * Dra R295 oor in die rekening hieronder:

 Rekening: Josef Steyn, FNB spaarrek. no: 62508588912,  takkode 250655  

* Gebruik jou naam as verwysing sodat ons jou inbetaling kan eien. (Sien hieronder)

* Stuur bewys van betaling aan: superfoto7@gmail.com Meld jou naam en e-pos adres. Die boek sal elektronies afgelewer word.

 * Noem of jy die Afrikaanse of Engelse weergawe verkies.

 * Indien jy die boek in CD formaat verlang, vra spesifiek daarvoor en verskaf posadres vir aflewering.

2. KLIEK HIER VIR VEILIGE PAYPAL BETALINGS

 

 

 

 

 

 

 

What can you expect?

279 pages packed with information

±500 photos and figures.

A lifetime’s knowledge and experience.

Contents

An in-depth discussion of the basic principles of photography: light, focus, exposure, white balance, ISO, exposure compensation, shutter speed, depth of field and how to use it creatively.

Photographic design and composition

with emphasis on visual design.

 

A discussion of a variety of genres like macro-, flower-, landscape-, portrait-,

wild life- photography and special techniques.

 

The innovative use of the camera to

create photographic art is also touched upon.

An introduction to some advanced techniques  in landscape photography.

Several detailed instructions on the use

of some important editing techniques to increase the impact of your photographs are also discussed.

 

Click here to view snippets from the book

Who will benefit?

Photographers who have just started and who want to gain more insight into the basic principles and application of photographic techniques

Photographers well versed in the basic principles and who require more information on design and composition. 

Photographers with a fair amount of experience but who wish to expand their horizon, test the boundaries of design and composition and gain insight into some of digital photography’s more advanced techniques and their application.

All of this for only R295.00

Payment options to secure your copy:

1. IN SOUTH AFRICA:

* Transfer R295 into the account below:

Account: Josef Steyn, FNB savings 62508588912, branch code 250655  

* Use your name as  reference to enable us to match you and your deposit.  (See below)

 *  Send proof of payment to: superphoto13@gmail.com Supply your name and the e-mail address for delivering. The book will be delivered to your inbox.

* State your preference: English or Afrikaans

 * If you prefer to receive the book as a CD, state accordingly and supply your postal address.

  2.CLICK HERE FOR SECURE PAYPAL PAYMENTS

 

 

 

 

 

www.expressiongraphics.net